IN EIGENEN WORTEN: «Pascal Gamboni – Da mai se»

Im Gefäss «In eigenen Worten» bieten wir den Musikern in unregelmässigen Abständen eine Plattform, die Bedeutung ihrer Lieder hervor zu heben, ein wenig im Universum herum zu fabulieren und die persönlichen Hits zu küren. Alles immer frisch aus dem Bauch, frech, spontan und unverfälscht.

Heute zum Zug kommt das Album «Da mai se» von Pascal Gamboni. Viel Spass mit seinen Antworten.

DA MAI SE
quella canzun tucca me adina profund, in high-five cun tgi ju era avaun 20 onns, ed in high-five cugl uss e quei tge vegn “e nus stevan sen peis e miravan sil tschiel”

THE SUNCOMING
da quella canzun datti duas total differentas versiuns, perfin la  melodia da cant è ein omisduas autra, ina versiun vev’ju schon emblidau, epi vai ju casualmein anflau ella, severin brugger suna lo battaria, in grondius beat, romeo, miu frar, suna eufonium, registrau ein sia tgombra da durmir, ed isabella fink suna cello, registrau ein sia stiva, quei è ina sempla canzun aber tuttina ola in baghetg sco paucas da me

BI BI PROPI BI
in mument magic duront sunar cun severin brugger, in microfon, sulet la tastatura electronica vau sunau ple tard

ANIMA
forza la canzun tg’ju a il ple bugen sen quei album, il beat tg’ins auda  è in mument magic cun la battarista eveline rütschlin, ella veva emblidau la clav per il local d’emprova, epi va’ju detg, lein toch i
tier me a tgesa e far lo empau musica, ella o sunau pauca sen ina coffra da trumbetta ed ju ghitara, e quei è il loop tg’ins auda, sianter va’ju scret ina canzun suro

LINDENHOF BLUES
romeo, begia miu frar, tschei romeo, ed ju essan stai ils 2 da matg 2016 el lindenhof parc a turitg per gudei in tec ils radis da premavera, tut era bien tochen tge dus tgauns en vagni e fatg termagls e pischau ella sablunera avaun nus, romeo è tratgs atras ed ju a priu o la ghitara per quietar el, ed usche vein nus scret ina canzun ensiamen, il sample dall’entschatta è veiramein registrau lo e lu

MO SIL TSCHIEL
ju sun fascinaus dil tschiel, el è blaus!!!! crassira, betg? mett’avaun el fuss cotschens, ed il spectacolo tge las niblas fon è in film tge serepeta mai, aber tuttina sund’ju surstaus con gréiv i è da mirar schon mo per ina minuta sil tschiel, adina meina miu patratg me naven e fo me mirar sen miu phone, ne tg’ju sto ira zanua…. emprova igneda da mirar duront l’entira canzun mo sil tschiel

TSCHIBADITSCHEP
tschibaditschep, ju emprova dad ira tschibaditschep per il martgau antorn, il biè va’ju prescha e sto vargier tuts, matga schi spert sco ju a fatg tut sa’ju lu far il chillen, mo cu ju ha fatg tut sund’ju memia
caput per far il chillen e mon grad a letg, forza damaun, na uss…..tschibaditschep

IN A BLAZE
severin brugger veva quels accords ed il tape-delay, ju a sunau battaria e cantau, ina live-recording, mo la tastatura electronica va’ju fatg ple tard

DA ME FORZA
quei è la suletta canzun tg’ju enconuscha cun in background-chor da dus romeos, in seniester e tschel dretg

SCHLOFED GUET I
miu feglel arino ed ju vein fatg musica, ju sunava ghitara ed el il shaker, vonzei o el entschiet ad improvisar in cant, ju a smaccau REC e quei tg’ins auda è il resultat, magic

DAS ISCHT ALLES EIN TEUFEL
musica per la fin d’in film